Pane, ty si chcel zostať prítomný uprostred nás v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej...

Pane,
ty si chcel zostať prítomný
uprostred nás v Najsvätejšej
Sviatosti Oltárnej.
V tomto tajomstve tvojej lásky
sa spájame so všetkými,
ktorí sa ti prichádzajú klaňať
v duchu a v pravde.

Modlitbou cez deň či v noci
ti chceme obetovať našu
prítomnosť a spájať ju s tvojou.
Daj, aby sme ťa počúvali v 
tichu, lebo chceš sa nám dať
spoznať v hĺbke nášho srdca.
Daj, aby sme sa ti celkom odovzdali:
nech z nášho srdca vychádza chvála,
prosba a obeta nášho života v úplnej dôvere.

Nech tvoje Božské Srdce,
prameň všetkého milosrdenstva,
naplní naše srdcia pokojom a vnútornou radosťou,
nech upevní našu vieru,
roznieti našu lásku a posilní našu nádej. Amen.